Zasady organizacji

Regulamin Paulińskich Dni Młodych


1. Paulińskie Dni Młodych zostały powołane do istnienia dekretem Przełożonego Generalnego Zakonu Paulinów, zatwierdzającym Statut Stowarzyszenia PDM, na podstawie którego stworzony jest niniejszy Regulamin. Zmian w Regulaminie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia (por. Statut Stowarzyszenia PDM - § 6).

2. Paulińskie Dni Młodych to zjazd młodzieży organizowany cyklicznie przy klasztorach paulińskich. Spotkanie adresowane jest do ludzi młodych, od gimnazjalistów począwszy, do studentów i młodzieży pracującej. Młodzież z duszpasterstw paulińskich w ramach PDM pełni rolę gospodarzy spotkania, podejmujących gościnnie swoich rówieśników.

3. Celem PDM jest:
a. Ewangelizacja.
b. Integracja i wspieranie pracy duszpasterskiej z młodzieżą w duszpasterstwach paulińskich. PDM mają stanowić nie tylko okazjonalną formę rekolekcji i wypoczynku, ale także inicjatywę jednoczącą i mobilizującą do współpracy między duszpasterstwami i posługującymi w nich duszpasterzami przez cały rok.
c. Integracja młodzieży poprzez wspólną modlitwę, wypoczynek i budowanie więzi. Dla części młodzieży, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, może to być jedną z niewielu możliwości wyjazdu na wakacje wzbogacone o intensywny program duszpasterski. Wiek dorastania i dojrzewania potrzebuje także świadectwa wiary rówieśników. Zjazd różnych grup duszpasterskich połączonych duchowością paulińską ma za zadanie wzmacniać wiarę, budować poczucie wspólnoty i stanowić alternatywę dla codzienności młodych ludzi, którzy trwając przy wartościach chrześcijańskich zostają często osamotnieni, lub wręcz są ośmieszani w swoich środowiskach.
d. Wspieranie duszpasterstwa powołań. Powołania do naszego Zakonu dojrzewają często wśród różnych młodzieżowych grup duszpasterskich w naszych parafiach, na czele ze służbami liturgicznymi. Istotna w tej kwestii jest ścisła współpraca z Duszpasterstwem Powołań i Wyższym Seminarium Duchownym naszego Zakonu.
e. Prezentowanie i promowanie duchowości i tradycji paulińskiej m.in. poprzez poznawanie nowych grup i bogactwa ich charyzmatów inspirowanych duchem naszego Zakonu oraz różnych klasztorów i związanej z nimi historii Paulinów.

4. Organizatorem zjazdów jest Stowarzyszenie PDM. W jego imieniu pracami nad przygotowywaniem PDM kieruje Zarząd Stowarzyszenia, a kwestie ogólne są podejmowane na Kapitule Stowarzyszenia.

5. Nadrzędnym celem PDM jest ewangelizacja i temu celowi podporządkowana jest forma i szczegóły spotkania.

6. Na program składają się: Eucharystia, jako centrum każdego dnia, Liturgia Godzin, konferencje ojca duchownego i zaproszonych gości, spotkania z Biblią w małych grupach, nocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Można także, według uznania, organizować koncerty zespołów chrześcijańskich, warsztaty liturgiczno – muzyczne, małe formy teatralne inspirowane chrześcijańską duchowością, namioty prezentacji multimedialnych, wycieczki, i inne, w zależności od specyfiki miejsca i szczegółowego programu duszpasterskiego na dany zjazd.

7. Zarząd Stowarzyszenia PDM powierza przygotowanie konferencji wybranemu kapłanowi, który staje się tym samym ojcem duchownym zjazdu. Do niego należy przygotowanie PDM w ich płaszczyźnie rekolekcyjnej.

8. Szczegółowy program duszpasterski każdego dnia zjazdu jest przygotowywany corocznie i odpowiednio wcześnie publikowany wraz z materiałami (np. teksty liturgii, materiały do pracy w grupach, rozważania, itp.).

9. W organizacji PDM współpracujemy przede wszystkim z Kurią Generalną Zakonu Paulinów a zwłaszcza z jej Radą Duszpasterską. Szczególnie cenna jest także współpraca z sanktuarium jasnogórskim, jako głównym ośrodkiem duszpasterstwa w Zakonie a w jego ramach z: Biurem Prasowym Jasnej Góry, Radiem Jasna Góra, zakonnym serwisem internetowym. Do współpracy i pomocy zaproszone są wszystkie klasztory, biorąc pod uwagę dobro i duszpasterski rozwój całego Zakonu.

10. Za stały czas organizowania PDM przyjmujemy coroczny tydzień lipca, w którym przypada 15 dzień miesiąca, od poniedziałku do niedzieli włącznie.

11. Odpowiednio wcześnie należy zatroszczyć się o przedstawienie i nagłośnienie inicjatywy spotkania młodzieży w mediach katolickich.

12. Sposób prowadzenia zapisów:
a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem skrzynki internetowej PDM lub poczty.
b. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 100 dni przed rozpoczęciem zjazdu a kończy na około tydzień przed rozpoczęciem zjazdu.
c. Po przyjeździe na miejsce zjazdu uczestnik przekazuje odpowiedni wypełniony i opatrzony stosownymi podpisami formularz. Następnie otrzymuje swój identyfikator. Każdy z uczestników jest zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu swojego identyfikatora przez cały czas trwania zjazdu. Osoby bez identyfikatorów nie mogą przebywać na terenie obozu.
d. Przy składaniu formularza zgłoszenia pobierane są opłaty składkowe na cele organizacyjne, i ew. inne, wyszczególnione w formularzu, których wysokość jest ustalana corocznie i ogłaszana przy zapisach.

13. PDM odbywają się w formie obozu namiotowego.
a. Każdy z uczestników obozu zabiera ze sobą: namiot, materac, śpiwór, sztućce, talerz, miskę, przydatny sprzęt turystyczny, przybory toaletowe, zabezpieczenia na wypadek deszczu, podręczną apteczkę.
b. Dla bezpieczeństwa obozu animatorzy grup w porozumieniu ze sobą nawzajem wyznaczają po kilka osób do prowadzenia straży. Pełniący straż nie mogą opuszczać terenu obozu i odpowiedzialni są za jego bezpieczeństwo. Mają kontakt telefoniczny z animatorami grup. Do nich także należy troska o podtrzymywanie oświetlenia obozu w nocy i budzenie poranne.

14. Wszyscy uczestnicy zjazdu są podzieleni na grupy według miejsca zamieszkania.
a. Dla każdej grupy Zarząd Stowarzyszenia powołuje animatora.
b. Tworzenie nowych grup i modyfikowanie lub zawieszanie istniejących należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

15. Wyżywienie:
a. Organizatorzy zapewniają możliwość nabycia jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Organizuje się w tym celu grupę kucharzy z poszczególnych grup, bądź zatrudnia firmę cateringową. Cenę posiłku należy podawać już przy zapisach.
b. Pozostałe posiłki są organizowane pod kierunkiem kucharzy w poszczególnych grupach.
c. Animatorzy grup ustalają odpowiednio wcześnie sposób organizacji przygotowania posiłków. Należy zatem wcześniej przewidzieć kto i jaki prowiant zabiera ze sobą lub ustalić składkę na zakup produktów na miejscu.
d. Animatorom należy odpowiednio wcześnie podać kontakty do członków swoich grup, aby mogli zorganizować sprawy związane z wyżywieniem.

16. Każda z grup dba o zabranie ze sobą na zjazd emblematów swojej wspólnoty.

17. Osobom, które chcemy wyróżnić za szczególne zasługi dla PDM oraz zwycięzcom turnieju wiedzy o Zakonie Paulinów przyznajemy tytuł „Lew PDM”. Tytuł jest nadawany w następujących kategoriach:
a. „Lew Honorowy” - dla szczególnie zasłużonych Paulińskim Dniom Młodych, jest to wyróżnienie najwyższej rangi;
b. „Lew Wierności” - dla siedmiokrotnych uczestników naszych zjaz-dów;
c. „Lew Pauliniady” - dla zwycięzców Pauliniady.

18. Osobom, którym chcemy wyrazić wdzięczność za pomoc w organizacji zjazdów, przyznajemy tytuł „Przyjaciel PDM”.

19. Stanowczo zabrania się używania podczas PDM wszelkiego rodzaju używek i substancji wpływających na świadomość oraz łamania innych ustaleń organizatorów dotyczących bezpieczeństwa zjazdu.

20. Każdy uczestnik PDM jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zachowania charakteru zjazdu. Osobom, które zakłócają porządek należy odebrać identyfikator, co jest równoznaczne z wydaleniem z obozu i powrotem do domu bez zwrotu kosztów. Prawo zatrzymania identyfikatora mają porządkowi i animatorzy grup, którzy przekazują go Zarządowi Stowarzyszenia i wyłącznie do niego w porozumieniu z duszpasterzem grupy, z której jest dana osoba, należy decyzja o dalszym postępowaniu.

21. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzyganie niejasności, lub kwestii, których nie precyzuje Regulamin, należy do Zarządu Stowarzyszenia z zachowaniem przepisów Statutu.


Statut Stowarzyszenia Paulińskie Dni Młodych

Stowarzyszenie „Paulińskie Dni Młodych” zostało erygowane dekretem Ojca Generała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika nr 247/12 z dnia 13 czerwca 2012.

I. Postanowienia ogólne

1. Gorliwość apostolska inspirowana Duchem Świętym i wrażliwa na znaki czasu, przynagla nas do poświęcenia wszystkich sił i zdolności dla Boga i ludzi. Ożywieni nią podejmujemy nowe inicjatywy w służbie Kościoła i społeczeństw, wśród których wypadnie nam żyć i pracować nie lękając się nowych form, środków i metod apostolskich pod nadzorem przełożonych. (Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, art. 59.) W odpowiedzi na to wezwanie, sformułowane w Konstytucjach Zakonu, widząc także potrzebę dowartościowania i usprawnienia pracy duszpasterskiej z młodzieżą w ramach naszych parafii i klasztorów, O. Generał Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika powołuje do istnienia Stowarzyszenie „Paulińskie Dni Młodych” (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”), dla organizacji corocznych zjazdów młodzieży przy klasztorach paulińskich oraz podejmowania innych inicjatyw związanych z duszpasterstwem młodzieży przy placówkach Zakonu Paulinów.

2. Mając na względzie apostolskie posłannictwo naszego Zakonu, w odpowiedzi na potrzeby czasów, w których szczególną troską należy otoczyć młodych ludzi, wobec widocznego osłabienia rodzin i agresywnego naporu wrogich chrześcijaństwu ideologii, konieczne jest podjęcie inicjatyw koordynujących i wspierających pracę z młodzieżą w naszym Zakonie. Doświadczenie komunii pomiędzy osobami konsekrowanymi prowadzi do jeszcze większego otwarcia w stosunku do wszystkich innych członków Kościoła. Współpraca ta wypływa z potrzeby dzielenia odpowiedzialności nie tylko w prowadzeniu dzieł Zakonu, ale przede wszystkim z pragnienia życia szczególnymi aspektami i wymiarami duchowości i misją Zakonu. (KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Instrukcja: Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, nr 31.)

3. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu aprobaty O. Generała Zakonu.

4. Rozwiązanie Stowarzyszenia należy do kompetencji O. Generała Zakonu.

II. Cele i formy działalności Stowarzyszenia

5. Naczelnym zadaniem Stowarzyszenia jest praca na rzecz formacji młodzieży. Działania te mają na celu:
a. wspieranie i koordynowanie pracy duszpasterskiej z młodzieżą;
b. integrację młodzieży;
c. propagowanie duchowości i dziedzictwa paulińskiego;
d. wspieranie duszpasterstwa powołań.

6. Podstawową formą realizacji celów Stowarzyszenia są organizowane corocznie Paulińskie Dni Młodych (zwane dalej: PDM), czyli zjazdy młodzieży wraz z duszpasterzami, odbywające się w naszych klasztorach. (Szczegółowe zasady zjazdu określa Regulamin Paulińskich Dni Młodych.) PDM stanowią punkt zworny dla pozostałych inicjatyw Stowarzyszenia dotyczących duszpasterstwa młodzieży, które podejmowane są w ciągu całego roku.

7. Sprawy Stowarzyszenia i podejmowanych przez nie dzieł są omawiane na tzw. Kapitule Stowarzyszenia, która odbywa się zawsze w ramach PDM oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, w innym dogodnym dla większości członków terminie. Najważniejsze decyzje Zarząd może pozostawić do wspólnego rozważenia lub poddania pod głosowanie Kapituły.

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich obowiązki i prawa

8. Członkowie Stowarzyszenia są powoływani przez jego Zarząd na podstawie decyzji podjętej w zwykłym głosowaniu przy udziale całego Zarządu.

9. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a. upływu czasu, na który przyjęto do Stowarzyszenia,
b. własnej rezygnacji, z chwilą przekazania jej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
c. ustania funkcji sprawowanej w Zakonie, ze względu na którą, powołano do Stowarzyszenia,
d. decyzji Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w zwykłym głosowaniu przy udziale całego Zarządu.

10. Każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo do czynnego udziału w Kapitułach Stowarzyszenia.

11. Każdy z członków jest zobowiązany do sumiennego wypełniania obowiązków w ramach prac Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

12. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
a. przewodniczący - mianowany dekretem O. Generała Zakonu,
b. sekretarz i skarbnik – mianowani przez przewodniczącego Zarządu, o ile nie zostaną mianowani dekretem O. Generała Zakonu.

13. Zarząd odpowiada przed O. Generałem za działalność Stowarzyszenia.

14. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. uchwalanie regulaminu porządkującego szczegóły PDM;
b. ustalanie szczegółowych planów i podejmowanie decyzji w sprawach działalności Stowarzyszenia;
c. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
d. informowanie członków Stowarzyszenia o podejmowanych aktualnie inicjatywach;
e. zwoływanie Kapituły Stowarzyszenia;
f. administrowanie finansami Stowarzyszenia;
g. powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków do podejmowania zadań i funkcji w ramach prac Stowarzyszenia.

15. Wszystkie decyzje, wykraczające poza wymienione poniżej kompetencje poszczególnych członków Zarządu, podejmowane są zwykłą większością głosów Zarządu.

16. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b. przewodniczenie spotkaniom Zarządu;
c. przewodniczenie Kapitule Stowarzyszenia;
d. dbanie o działalność Stowarzyszenia zgodną ze Statutem i przyjętymi regulaminami;
e. przygotowywanie rocznego sprawozdania do Kurii Generalnej.

17. Do obowiązków Skarbnika należy:
a. nadzorowanie wszystkich spraw związanych z finansowaniem inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie;
b. przygotowywanie części finansowej rocznego sprawozdania do Kurii Generalnej.

18. Do obowiązków Sekretarza należy:
a. sporządzanie protokołów spotkań Zarządu i Kapituł Stowarzyszenia;
b. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.

V. Fundusze Stowarzyszenia

19. Finanse Stowarzyszenia pochodzą głównie ze składek zbieranych w ramach PDM, ofiar, darowizn, dotacji, wydawanych publikacji, i tym podobnych form pozyskiwania funduszy, pod warunkiem, że są godziwe i zaaprobowane przez władze zakonne.

20. Budżet Stowarzyszenia jest jawny i podlega wglądowi zarówno władz zakonnych jak i członków Stowarzyszenia.